برق قدرت و الکترونیک

دانلود فونت BLotus


 دانلود فونت (B Lotus)

حجم: 54 KBپس از دانلود  ان را Extract  کنید سپس پوشه را باز کرده و دو فونت  داخل پوشه را کپی  کرده و در کنترل پنل  در پوشه  
فونت پیس کنید